Po ponad 100 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości, w trosce o niezależny i zamożny byt kolejnych pokoleń Polaków, przyjmujemy na siebie zobowiązanie zostawione nam przez przodków –pielęgnowanie WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI,SPRAWIEDLIWOŚCI i TRADYCJI.

U podstaw działalności stowarzyszenia leży tworzenie i wspieranie działań: gospodarczych opartych o wolną przedsiębiorczość, politycznych w oparciu o polską rację stanu oraz działań społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich.

„Najszlachetniejszym motywem,

który skłania nas do uczestnictwa

w życiu publicznym, jest determinacja,

by nie być rządzonym przez podłych ludzi.”

 

MOTTO

DOŁĄCZ DO NAS!

Cycero

ROZWÓJ GOSPODARCZY

1) działanie wspomagające rozwój gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości;

2) uproszczenie prawa i procedur administracyjnych;

3) dążenie do stabilizacji zapisów prawa;

4) działanie na rzecz zmniejszenia obciążeń podatkowych;

5) propagowanie idei przedsiębiorczości oraz wolności gospodarczej;

6) wspieranie rozwoju gospodarczego opartego na własności prywatnej;

7) ochrona własności prywatnej;

8) wspieranie mocnej, silnej, krajowej waluty;

9) propagowanie idei zrównoważonego budżetu wraz z zakazem zadłużania państwa.

 

ROZWÓJ KULTURY I TRADYCJI NARODOWEJ

10) pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej, upowszechnianie prawdy historycznej;

11) podtrzymywanie fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak: wolność jednostki,własność prywatna, sprawiedliwość, w oparciu o etykę chrześcijańską;

12) ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości patriotycznych;

13) edukowanie młodych ludzi w zakresie odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych,a także za Państwo i Naród;

14) działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

15) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społeczno-politycznemu,kulturowemu i gospodarczemu rozwojowi kraju.

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY

16) ochrona praw i wolności człowieka;

17) wzmocnienie instytucji rodziny, działalność na rzecz poszanowania małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz promowanie rozwiązań prawnych służących ich obronie;

18) przeciwdziałanie występującym zjawiskom patologii społecznej w tym także w organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej;

19) działanie na rzecz przestrzegania praw obywatela i obowiązków organów władzy publicznej w tym ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości;

20) działanie na rzecz szerszego dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej;

21) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

22) działalność mająca na celu promowanie wolnych i niezależnych od władzy mediów;

23) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

24) działalność wspomagająca interes polskich rolników i konsumentów, w szczególności poprzez kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzmocnienia pozycji polskiego rolnika w społeczeństwie, ochrony interesów polskiej wsi oraz propagowania wysokiej jakości polskich produktów rolnych.

Też uważasz, że Polsce potrzeba więcej Zdrowego Rozsądku?

CELE STOWARZYSZENIA "ZDROWY ROZSĄDEK"

PREAMBUŁA

DOŁĄCZ DO NAS!

Lorem ipsum

Zapraszamy do współpracy